รับตรวจโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี 62

รับตรวจโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี 62”

นฝ.นศท.มทบ.๓๔
————————–
เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐
พ.อ. กฤตภาส โตจำเริญ ผอ.กฝศ.นรด. เป็น หน.คณะตรวจฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ นฝ.นศท.มทบ.๓๔ จว.พ.ย. โดยมี พ.อ. สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.๓๔ ให้การต้อนรับ
มีกำหนดการและผลการปฏิบัติมีดังนี้
๑. เวลา ๐๘๓๐ หน.คณะฯ เดินทางถึง บก.มทบ.๓๔
– หน.คณะฯ สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช
– เข้าเยี่ยมคารวะ พ.อ. สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.๓๔
๒. เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ หน.คณะฯ เดินทางถึง บก.นฝ.นศท.มทบ.๓๔
– เข้ารับฟังการบรรยายสรุปของ นฝ.นศท.มทบ.๓๔, ร.ร.พะเยาพิทยาคม (สายสามัญ), ว.เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (สายอาชีวะ)
– ชมการจัดแสดงผลงานของหน่วย และตรวจเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติ ๑๔ ด้าน
– ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี, ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ
– ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติด้านที่ ๑๕ และตรวจการเรียนการสอนแบบ Active Learning
– กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติ ครูฝึก/ผกท./นศท.
– ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
– จบภารกิจ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564