ประวัติความเป็นมา

ประวัติหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกพะเยา   จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 123/33 เรื่อง  อัตราการจัดยุทโธปกรณ์    (ครั้งที่ 17)    ลง 10 สิงหาคม 2533      ให้ใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข 51-305 ( 14 กันยายน 2532 ) ภายหลังที่ จังหวัดทหารบกเชียงราย   (ส่วนแยกพะเยา)      ได้แปรสภาพเป็น   จังหวัดทหารบกพะเยา   เมื่อ   14 ส.ค.33   โดยเป็นหน่วยขึ้นตรง จังหวัดทหารบกพะเยา      หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกพะเยา   ใช้ที่ตั้งชั่วคราวอาคาร กองร้อยจังหวัดทหารบกพะเยา    รับมอบการฝึก นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย   จำนวน 13 สถานศึกษา  ในเขตจังหวัดพะเยา   เมื่อ 19 พฤษภาคม 2535  ต่อมา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 17 ได้ปิดบรรจุ เมื่อ 14 มิถุนายน 2536 จึงย้ายที่ตั้งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพะเยา มาใช้อาคาร กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 17 เป็นที่ตั้งหน่วยแห่งใหม่  มีสถานศึกษาวิชาทหารจำนวนทั้งสิ้น  31  สถานศึกษา

ปัจจุบัน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกพะเยา  ได้แปรสภาพเป็น  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34  ตั้งแต 1 ต.ค.58  จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีสถานศึกษาวิชาทหารจำนวนทั้งสิ้น  32  สถานศึกษา  ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

2. โรงเรียนพะเยาวิทยาคม

3. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

4. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5. โรงเรียนจุนวิทยาคม

6. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

8. โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

9. โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

10. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

11. โรงเรียนภูซางวิทยาคม

12. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

13. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

14. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

15. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

16. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

17. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

18. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญาจนา

20. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

21. วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้

22. โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 24

23. มหาวิทยาลัยพะเยา

24. วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค พะเยา

25. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

26. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

27. โรงเรียนพินิตประสาธน์

28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

29. วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

30. โรงเรียนประชาบำรุง

31. โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

32. โรงเรียนตามฝันแม่ใจ