ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติคุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้.-
   1 เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย
   2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์โดยให้นับอายุตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย
   3 สำหรับผู้ที่มีอายุ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก
ที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนตาม มาตรา 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจ
เลือกทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตาม มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497
   4 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป
   5 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร
เว้นแต่ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3
แล้ว ซึ่งมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อ
ให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้
   6 ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
   7 ไม่เป็นบุคคลที่เกิดก่อน พ.ศ. 2541 ที่อยู่ในพื้นที่ยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45
(พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง
ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน
พ.ศ. 2558
มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และ ความสูง ตามส่วนสัมพันธ์
ทั้งนี้ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร และ

หญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร
   8 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
   9 ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

เงื่อนไขบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้.-
     1 สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
     2 นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.-
          – ลุก – นั่ง      34 ครั้ง         ภายในเวลา     2 นาที
          – ดันพื้น         22 ครั้ง        ภายในเวลา     2 นาที
          – วิ่งระยะทาง  800 เมตร     ใช้เวลาไม่เกิน   3 นาที 15 วินาที
     3 นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.-
          – ลุก – นั่ง      25 ครั้ง         ภายในเวลา      2 นาที
          – ดันพื้น        15 ครั้ง          ภายในเวลา     2 นาที
          – วิ่งระยะทาง  800 เมตร      ใช้เวลาไม่เกิน  4 นาที

Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564