อดีดผู้บังคับบัญชา

๑. พันโท อำนาจ จำนงค์ทรง
ตั้งแต่    พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗


๒. พันโท ศิรัตน์ พุกพัก
ตั้งแต่    พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๔


๓. พันโท สุปัญญา วิไลรัตน์
ตั้งแต่    พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘


๔. พันโท สัจจนาท   ถปะติวงศ์
ตั้งแต่    พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๖


๕. พันโท อำนวย   ฤทธิบาล
ตั้งแต่    พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 

 

๑. พันโท ไพศาล   อุปพรรณ์
ตั้งแต่    ต.ค.๕๘ - พ.ค.๖๑


๒. พันโท เทพฤทธิ์    ภักดีกุล
ตั้งแต่    พ.ค.๖๑ - พ.ย.๖๑


๓. พันโท พงษ์พันธ์    โสมขันเงิน
ตั้งแต่    พ.ย.๖๑ - พ.ย.๖๒


๔. พันโท กตัญญู    หงษ์โต
ตั้งแต่    พ.ย.๖๒ - พ.ย.๖๓


๕. พันโท อาทิรัช    ปุ๊ดหน่อย
ตั้งแต่  พ.ย.๖๓ - ปัจจุบัน