ทำเนียบกำลังพล

พ.ท.อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย

ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๔

อาจารย์วิชาอาวุธ

พ.ต.อนุชา เลี้ยงเชื้อ

อาจารย์วิชาทหารราบ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ร.ท.ปรีชา แข็งขัน

นายทหารธุรการและกำลังพล

ร.อ.ยุทธศาสตร์ หนองปิงคำ

ครูวิชาผสมเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารเตรียมการ

จ.ส.อ.(พ)อุดรชัย พรมจักร์

จ่าหน่วย

จ.ส.อ.สุวินทร์ ดาวลอย

นายสิบธุรการและกำลังพล

จ.ส.อ.วัฒธนพงษ์ ตะกรุตแก้ว

เสมียน

จ.ส.ท.วัชระ ศรีชัยวาลย์

นายสิบเตรียมการ

ส.ท.หญิง รจนา วงษารัตน์

เสมียนพิมพ์ดีด

ส.ท.ณัฐพงศ์ กาวิชัย

เสมียนพิมพ์ดีด

จ.ส.ต.นิวัฒน์ ชำนาญ

นายสิบส่งกำลัง

จ.ส.ท.ภูบดินทร์ กันอินทร์

ช่างอาวุธ

จ.ส.ต.ศรัณฉัตร สุวภัทรเศรษฐ์

ช่างเขียน

ว่าง

พลขับรถ

ส.ต.อภิรักษ์ สุยะ

พลขับรถ

ว่าง

พลขับรถ

ส่วนการฝึก

ส่วนการศึกษา

ร.อ. ชัชวาลย์ ยาวิชัย

ผู้ฝึก (พ.ต.)

พ.ต.อนุชา เลี้ยงเชื้อ

อาจารย์วิชาทหารราบ

ว่าง (พ.ต.)

อาจารย์วิชาทหารทั่วไป

พ.ต.ชาติชาย สุริยา

อาจารย์วิชาอาวุธ

ว่าง (พ.ต.)

อาจารย์วิชาผสมเหล่า

ร.ต.วิมลเดช รักสกุล

ครูฝึก

ร.ต.ปรีชา แข็งขัน

ครูวิชาทหารราบ

ร.ต.ปิยพงษ์ กาบมูล

ครูวิชาทหารทั่วไป

ร.ต. อภิสิทธิ์ ชุมแสง

ครูวิชาอาวุธ

ร.อ.ยุทธศาสตร์ หนองปิงคำ

ครูวิชาผสมเหล่า

ว่าง (ร.อ.)

ครูฝึก

ว่าง (ร.อ.)

ครูวิชาทหารราบ

ว่าง (ร.อ.)

ครูวิชาทหารทั่วไป

ว่าง (ร.อ.)

ครูวิชาอาวุธ

ร.ท.เอกพงษ์ คำปั้น

ครูวิชาผสมเหล่า

จ.ส.อ.อนุพงษ์ โตมณฑา

ผู้ช่วยครูฝึก

จ.ส.อ.สมเจตน์ จุ่มปา

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ

จ.ส.อ.(พ)หญิง จิตภา กองประชุม

ผู้ช่วยครูวิชาทหารทั่วไป

จ.ส.อ.(พ) สุรชัย แน่นอุดร

ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ

จ.ส.อ.สมคิด กาติ๊บ

ผู้ช่วยครูวิชาผสมเหล่า

ส.อ.อิสระพงษ์ กัลยา

ผู้ช่วยครูฝึก

จ.ส.ต.ศิริโชค อุปพรรณ์

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ

จ.ส.อ.อุดร มาอิ่นแก้ว

ผู้ช่วยครูวิชาทหารทั่วไป

จ.ส.อ.พลเชฏฐ์ อินทะ

ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาผสมเหล่า

ส.ท.ศุภกร แก้วเทพ

ผู้ช่วยครูฝึก

ส.อ.นพรุจ ศรประสิทธิ์

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาทหารทั่วไป

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาผสมเหล่า

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูฝึก

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาทหารทั่วไป

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูฝึก

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูฝึก

ว่าง (ส.อ.)

ผู้ช่วยครูวิชาทหารราบ